เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายกิจจา ทองแดง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการตัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาฬชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงารพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงารพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติม)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิอาเซียน 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิอาเซียน 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสู่สากล ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการหลักส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

กฏระเบียบข้อบังคับ

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 29/2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 28/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 27/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 750/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

9 พฤษภาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมาย นางสาวลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ต.บ้านกรด อำเภอบางปะอิน

5 พฤษภาคม 2560 นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยพัฒนากร ร่วมกิจกรรมการประชุมหมู่บ้านประจำเดือนของหมู่ 5 ตำบลบางเดื่อ โดยมีกิจกรรมการออมเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประจำหมู่บ้าน ในการนี้พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถาบันการจัดการกองทุนชุมชน “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน

5 พฤษภาคม 2560 นางดวงพร การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอมหาราช ได้มอบหมายให้ นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านท่าตอ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

30 ตุลาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย ร่วมดำเนินโครงการกลุ่มทำไข่เค็มดินสอพอง และทำกล้วยตาก งบประมาณจากเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ม.8 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

22 พฤษภาคม 2560 นายปราโมทย์ กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอภาชี และนายอำเลิศ ชัยวานิชย์ ผู้เชื่ยวชาญด้านการเงิน ติดตามสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี

19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย โดย นางปราณี เกษมสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ต.คานหาม โดยมีหัวหน้าจีรศักดิ์ คล้ายศรี จาก สทบ.13 มาให้ความรู้

17 พฤษภาคม 2560 นายปราโมทย์ กิจปลื้มพัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้าน ณ หมู่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี

17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรกและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับนายจีรศักดิ์ คล้ายศรี หัวหน้า สทบ.สช.13 ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

ตลาดนัดชุมชน

15 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ ถนนคนเดิน ข้างศาลากลางจังหวัดฯ (หลังเก่า) โดยมีนางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และก่อนพิธีเปิดได้มีเวที เสวนาเรื่อง “5 ปี ตลาดนัดไทยช่วยไทย สู่การขยายผลในรูปแบบตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”

สถาบันการจัดการชุมชน

14 มิถุนายน 2560 นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางฉัตรมณี ส้มฉุน ติดตามการดำเนินงานสถาบันฯ การบริหารจัดการหนี้ 1.ครัวเรือน 1 สัญญา และประเมินกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่มาตรฐาน SSG สถาบันฯ บ้านโคกห้วย ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย สถาบันฯ ตำบลบางหลวงโดด อ.บางบาล

24 เมษายน 2560 นางสาวจุรีรัตน์ บุญเรืองฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอบางบาล และ เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกเพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมายให้นายศรัณย์ เพชรพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา ประจำไตรมาส 2 เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนงานในไตรมาส 2 และวางแผนการขับเคลื่อนงานในไตรมาส 3 ณ ห้องประชุมบ้านแพน 2 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

28 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ครั้งที่ 3/2560 โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้ การคัดเลือกผู้นำ อช.ดีเด่น/การประกวดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2560 / สวัสดิการสมาชิกฯ ณ สพอ.บางปะหัน

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. สพอ.ท่าเรือ โดย นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอท่าเรือประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำเดือน เมษายน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบเดือน และจ่ายค่าตอบแทนผู้นำอาสา

21 เมษายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนบางปะอิน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา