ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายกิจจา ทองแดง

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

กฏระเบียบข้อบังคับ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จปฐ รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน

ตลาดนัดชุมชน

ระเบียบวาระการประชุม

ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"

บทความ

เอกสาร อื่น ๆ

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน