ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายประจัญ จันทร์เนตร์

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

กฏระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบวาระการประชุม

บทความ

เอกสาร อื่น ๆ