ปราชญ์ชุมชน ปลูกเห็ดฟาง…นายวิชาญ เขียวมา หมู่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<>ปราชญ์ชุมชน ปลูกเห็ดฟาง…นายวิชาญ เขียวมา อายุ 51 ปี ที่อยู่ 22/1 หมู่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 085-8387140 องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน – ทำเห็ดฟาง องค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการความรู้แล้วความเป็นมาด้วยมีความแห้งแล้งในปี 2538 และน้ำท่วมในปีเดียวกัน จึงมีความคิดทำไร่นาสวนผสม ทำสวนปลูกผัก ทำเห็ดฟาง เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด และต่อมาโรงเรือนได้ผุพังจึงเลิกไปในช่วงหนึ่ง ต่อมาปี 2550 ได้มาทำใหม่ โดยใช้ปาล์มมาทำเห็ดฟางกระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขหรือพัฒนาอาชีพปาล์มแช่น้ำ 3 คืน ฟางเข้าโรงเรือน ลดน้ำ ปาล์มขึ้นโรงเรือน 2 คืน อบไอน้ำ 50 องศา นาน 3 ชั่วโมง เช้าโรยเชื้อเห็ดฟาง ปิดไว้ 4 คืน ตัดใย ปิดไว้ 2 คืน เช้าเปิดอาคารให้แสง 2 คืนปัจจัยแห่งความสำเร็จขยัน อดทน เรียนรู้ สม่ำเสมอ

(Visited 1 times, 1 visits today)