ปราชญ์ชุมชน ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่…นางพัฒนฉัตร มาธุพันธ์ หมู่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<>ปราชญ์ชุมชน ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่…นางพัฒนฉัตร มาธุพันธ์ อายุ 56 ปี ที่อยู่ 1 หมู่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 094-4789729 องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน – ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ องค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการความรู้แล้วความเป็นมาดูข้าวไรซ์เบอร์รี่จากสื่อต่างๆ จึงเล็งเห็นคุณประโยชน์แล้วจึงคิดเริ่มที่จะนำมาปลูกในพื้นที่ของตนเองกระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขหรือพัฒนาอาชีพศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้และสถานที่ต่างๆปัจจัยแห่งความสำเร็จสนใจ อดทน และมุ่งมั่นกับสิ่งที่เราทำ

(Visited 1 times, 1 visits today)