ปราชญ์ชุมชน ช่างก่อสร้าง…นายสุรัติ สีนวล หมู่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<>ปราชญ์ชุมชน ช่างก่อสร้าง…นายสุรัติ สีนวล อายุ 46 ปี ที่อยู่ 12/3 หมู่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 092-8900969 องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน ช่างก่อสร้าง ความเป็นมาออกจากทำโรงงานมาทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง 17 ปี และกลายมาเป็นอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ทำรายได้ดีกระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขหรือพัฒนาอาชีพการรับเหมาก่อสร้าง มีหลักคือ ทำงานให้เป็นไปตามสัญญา ต้องประมาณราคา กำหนดเวลางานและควบคุมคุณภาพงานป้องกันเหตุที่จะทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในขณะทำการก่อสร้าง มีความรู้เรื่องวิธีการก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งมีทักษะในการเจรจา ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ขยัน อดทน สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ

(Visited 1 times, 1 visits today)