บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด จัดทำกระเช้าของขวัญจากสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคโรงงานอุตสาหกรรม ได้ซื้อเป็นของชวัญ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด จัดทำกระเช้าของขวัญจากสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคโรงงานอุตสาหกรรม ได้ซื้อเป็นของชวัญ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด จัดทำกระเช้าของขวัญจากสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคโรงงานอุตสาหกรรม ได้ซื้อเป็นของชวัญ