9 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายทินกร บุญเงิน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง เพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ โดยมีนายสุชิน กิจบำรุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 ก.ย. 2559 ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 46 คน ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนและหมู่บ้านสารส

27 เม.ย. 2559 เวลา 13.30 น. หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด บ้านพลับ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง กับบรรยากาศการเรียนรู้ใน “กิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอด ภูมิปัญญาแก่ครัวเรือนเป้าหมาย”