ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่อาเซียน ปี 2022 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 กุมภาพันธ์ 2565 /

09:12 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) กิจกรรมที่ 2พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 กุมภาพันธ์ 2565 /

14:22 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

14 กุมภาพันธ์ 2565 /

17:22 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25 มกราคม 2565 /

15:53 น. /

ดาวน์โหลด