รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มมีดอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21 มีนาคม 2562 /

11:25 น. /

ดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 มิถุนายน 2561 /

11:27 น. /

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 พฤษภาคม 2561 /

09:05 น. /

ดาวน์โหลด