ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(23/06/2561)