ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่อาเซียน ปี 2022 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 กุมภาพันธ์ 2565 /

09:12 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) กิจกรรมที่ 2พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 กุมภาพันธ์ 2565 /

14:22 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

14 กุมภาพันธ์ 2565 /

17:22 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25 มกราคม 2565 /

15:53 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๔ จัด กิจกรรมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 ธันวาคม 2564 /

17:27 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโครงการศูนย์พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร(อย.กลาง) หมู่4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 พฤศจิกายน 2564 /

15:15 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 จัดกิจกรรมถนนคนเดิน OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 พฤศจิกายน 2564 /

15:08 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ

23 พฤศจิกายน 2564 /

14:30 น. /

ดาวน์โหลด