ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๔ จัด กิจกรรมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 ธันวาคม 2564 /

17:27 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโครงการศูนย์พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร(อย.กลาง) หมู่4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 พฤศจิกายน 2564 /

15:15 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 จัดกิจกรรมถนนคนเดิน OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 พฤศจิกายน 2564 /

15:08 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ

23 พฤศจิกายน 2564 /

14:30 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 จัดกิจกรรมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17 พฤศจิกายน 2564 /

17:31 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 จัดกิจกรรมถนนคนเดิม OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พฤศจิกายน 2564 /

16:44 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการศูนย์พัฒนามาตรฐานนผลิตภัณฑ์อาหาร(อย.กลาง) หมู่4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสส์ (e-bidding)

16 พฤศจิกายน 2564 /

16:38 น. /

ดาวน์โหลด