หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต (อย) 0002/ว 28 ลว. 26 ก.ย.2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

03 ตุลาคม 2561 /

09:24 น. /

ดาวน์โหลด