สถาบันการจัดการชุมชน

14 มิถุนายน 2560 นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางฉัตรมณี ส้มฉุน ติดตามการดำเนินงานสถาบันฯ การบริหารจัดการหนี้ 1.ครัวเรือน 1 สัญญา และประเมินกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่มาตรฐาน SSG สถาบันฯ บ้านโคกห้วย ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย สถาบันฯ ตำบลบางหลวงโดด อ.บางบาล

(14/06/2560)

24 เมษายน 2560 นางสาวจุรีรัตน์ บุญเรืองฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอบางบาล และ เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกเพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล

(24/04/2560)

21 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน จัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บ้านบางเดื่อ หมู่ 5 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน

(21/02/2560)