ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมายให้นายศรัณย์ เพชรพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา ประจำไตรมาส 2 เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนงานในไตรมาส 2 และวางแผนการขับเคลื่อนงานในไตรมาส 3 ณ ห้องประชุมบ้านแพน 2 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(08/05/2560)

28 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ครั้งที่ 3/2560 โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้ การคัดเลือกผู้นำ อช.ดีเด่น/การประกวดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2560 / สวัสดิการสมาชิกฯ ณ สพอ.บางปะหัน

(28/04/2560)

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. สพอ.ท่าเรือ โดย นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอท่าเรือประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำเดือน เมษายน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบเดือน และจ่ายค่าตอบแทนผู้นำอาสา

(24/04/2560)

21 เมษายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนบางปะอิน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(21/04/2560)