จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิอาเซียน 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563

(28/08/2563)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิอาเซียน 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(17/08/2563)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสู่สากล ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(01/07/2563)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการหลักส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(01/07/2563)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมยกระดับศูนย์ OTOP OUTLET ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

(27/05/2563)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมยกระดับศูนย์ OTOP OUTLET ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(15/05/2563)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการหลักส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

(10/04/2563)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการหลักส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(31/03/2563)