กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

9 พฤษภาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมาย นางสาวลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ต.บ้านกรด อำเภอบางปะอิน

(09/05/2560)

5 พฤษภาคม 2560 นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยพัฒนากร ร่วมกิจกรรมการประชุมหมู่บ้านประจำเดือนของหมู่ 5 ตำบลบางเดื่อ โดยมีกิจกรรมการออมเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประจำหมู่บ้าน ในการนี้พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถาบันการจัดการกองทุนชุมชน “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน

(05/05/2560)

5 พฤษภาคม 2560 นางดวงพร การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอมหาราช ได้มอบหมายให้ นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านท่าตอ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช

(05/05/2560)