กฏระเบียบข้อบังคับ

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 29/2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

(23/04/2562)

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 28/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

(23/04/2562)

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 27/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

(23/04/2562)

คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 750/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

(07/03/2562)

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 46/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(21/06/2561)