คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 29/2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

23 เมษายน 2562 /

09:21 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 28/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

23 เมษายน 2562 /

09:19 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 27/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

23 เมษายน 2562 /

09:14 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 750/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

07 มีนาคม 2562 /

16:24 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 92/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20 ธันวาคม 2561 /

15:58 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 46/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

21 มิถุนายน 2561 /

18:13 น. /

ดาวน์โหลด