ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ปฐมนิเทศและสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”