ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ “โคก หนอง นา โมเดล”