วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Community Development Provincial Office

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 1.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 2. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 3.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 4. ฝ่ายอำนวยการ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 16 อำเภอ

อัตรากำลัง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 135 คน ลูกจ้าง จำนวน 2 คน รวม 137 คน

คำขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้น่าอยู่

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชน
3. ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาองค์กรและเครือข่ายในการทำงานเชิงบูรณาการ

ภารกิจหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
2. ขับเคลื่อน และบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ชุมชน
4. การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
5. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
6. พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการการตลาด OTOP
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
8. พัฒนาชุมชนใสสะอาด
(Visited 1 times, 1 visits today)