โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกิจจา ทองแดง

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประจัญ จันทร์เนตร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางประทีป  ตัณฑะตะนัย

นางประทีป ตัณฑะตะนัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายทินกร ไหลมา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบุญสม ไตรยสุทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางฉัตรมณี ส้มฉุน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอารมณ์ มณีฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัยโย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิมลมณี รื่นญาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววริศรา เพชรทองด้วง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิภาดา สุพรรณทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนิชชานันท์ ฐานพีรสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุทธิมาศ ใบบัวทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิชญาภา ชัยสงคราม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรุ่งนภา รักฉายา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
....................................................

นางสาวธัญลักษณ์ เจริญจารุตโรจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปรีดิ์ พิมพ์สุวรรณา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอาภากร โรจนบุรานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพิลาสวงศ์ ปานป้อมเพชร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุรัตน์ นามวงศ์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

นางสาวนัทมน เฟื่องกาญจนกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศรสวรรค์ รวบรวม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

....................................................

นักวิชาการ............................

นางสาวสมหญิง บุญเจริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางนภษร สุขใจ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวศิริวรรณ สันทวี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธนิญาฎา อักษรเสือ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเอื้อง มงคลฉัตร์

พนักงานพิมพ์ ส.3

นายสุภาพ มีสมพงษ์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นางญาณิศา ขนอนเวช

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวรดา เรืองกิจ

แม่บ้าน
(Visited 31 times, 1 visits today)