โครงสร้าง/บุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

084-874-0620
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
081-821-8906

นางนิรดา สงวนคัมธรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
081-821-9049
นางประทีป  ตัณฑะตะนัย

นางประทีป ตัณฑะตะนัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
081-821-8846

นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
081-821-8761
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปรียานุช สุพิมพานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ่าสิบเอกฬัฐกฤษ ยนต์ภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอารมณ์ มณีฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิภาดา สุพรรณทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรุ่งนภา รักฉายา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววริศรา เพชรทองด้วง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวรรณดี แจ้งแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปรีดิ์ พิมพ์สุวรรณา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิชญาภา ชัยสงคราม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศรสวรรค์ รวบรวม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนิชชานันท์ ฐานพีรสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอาภากร โรจนบุรานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสมหญิง บุญเจริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
....................................................

นางสาวธัญลักษณ์ เจริญจารุตโรจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ สันทวี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนัทมน เฟื่องกาญจนกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวธนิญาฎา อักษรเสือ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเกษร สุขใจ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางเอื้อง มงคลฉัตร์

พนักงานพิมพ์ ส.3

นายสุภาพ มีสมพงษ์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นางญาณิศา ขนอนเวช

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวรดา เรืองกิจ

แม่บ้าน
(Visited 31 times, 1 visits today)