โครงสร้าง/บุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนิรดา สงวนคัมธรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางประทีป  ตัณฑะตะนัย

นางประทีป ตัณฑะตะนัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปรียานุช สุพิมพานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ่าสิบเอกฬัฐกฤษ ยนต์ภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอารมณ์ มณีฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวรรณดี แจ้งแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววริศรา เพชรทองด้วง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิภาดา สุพรรณทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวประภาพร บ้านคลองสี่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปรีดิ์ พิมพ์สุวรรณา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิชญาภา ชัยสงคราม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรุ่งนภา รักฉายา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนิชชานันท์ ฐานพีรสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอาภากร โรจนบุรานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพิลาสวงศ์ ปานป้อมเพชร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
....................................................

นางสาวธัญลักษณ์ เจริญจารุตโรจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศรสวรรค์ รวบรวม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนัทมน เฟื่องกาญจนกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสมหญิง บุญเจริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวเกษร สุขใจ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวศิริวรรณ สันทวี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธนิญาฎา อักษรเสือ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเอื้อง มงคลฉัตร์

พนักงานพิมพ์ ส.3

นายสุภาพ มีสมพงษ์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นางญาณิศา ขนอนเวช

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวรดา เรืองกิจ

แม่บ้าน
(Visited 31 times, 1 visits today)