รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน 2023 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2565

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน 2023 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2565

วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า การทดสอบการตลาด ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ พร้อมเป็นเกียรติมอบรางวัลการประกวด “ส้มตำลีลา” ซึ่งจัดการประกวดขึ้นในวันนี้ โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน 2023 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการเปิด โครงการฯ มีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเป้าหมาย 102 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบออนไลน์ ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียน OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พุทธอุทยานมหาราช) อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการฯ จำนวน 102 ราย ได้มอบให้ผู้ประกอบการแล้ว เมื่อ 19 มกราคม 2566
3.กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า การทดสอบตลาด ดำเนินการ ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม โดยมีผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมกิจกรรม 102 ราย ดังนี้
3.1 ถนนคนเดิน OTOP จำนวน 86 บูธ ณ บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ ตั้งแต่แยกศาลากลางหลังเก่าถึงบริเวณวงเวียนศาลหลักเมือง ประเภทอาหาร 42 บูธ ประเภทของใช้ ของประดับ ผ้า และสมุนไพรที่มิใช่อาหาร จำนวน 44 บูธ
3.2 อาหารพื้นถิ่น จาก 16 อำเภอ ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า และได้จัดกิจกรรมประกวดอาหาร 3 ประเภท คือ การประกวดส้มตำลีลา การประกวดอาหารคาวที่ทำจากหมี่ และการประกวดอาหารหวานที่ทำจากกล้วย

นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน ส่งเสริม ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

โดยหลังจากทำพิธีเปิด นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เยี่ยมชมและอุดหนุน ผู้ประกอบที่นำอาหารพื้นถิ่น มาจัดแสดงและจำหน่าย และเยี่ยมชนบูธสินค้า OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก 16 อำเภอ

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาายใต้งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2565

วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า การทดสอบการตลาด ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ พร้อมเป็นเกียรติมอบรางวัลการประกวด “ส้มตำลีลา” ซึ่งจัดการประกวดขึ้นในวันนี้ โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน 2023 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการเปิด โครงการฯ มีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเป้าหมาย 102 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบออนไลน์ ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียน OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พุทธอุทยานมหาราช) อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการฯ จำนวน 102 ราย ได้มอบให้ผู้ประกอบการแล้ว เมื่อ 19 มกราคม 2566
3.กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า การทดสอบตลาด ดำเนินการ ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม โดยมีผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมกิจกรรม 102 ราย ดังนี้
3.1 ถนนคนเดิน OTOP จำนวน 86 บูธ ณ บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ ตั้งแต่แยกศาลากลางหลังเก่าถึงบริเวณวงเวียนศาลหลักเมือง ประเภทอาหาร 42 บูธ ประเภทของใช้ ของประดับ ผ้า และสมุนไพรที่มิใช่อาหาร จำนวน 44 บูธ
3.2 อาหารพื้นถิ่น จาก 16 อำเภอ ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า และได้จัดกิจกรรมประกวดอาหาร 3 ประเภท คือ การประกวดส้มตำลีลา การประกวดอาหารคาวที่ทำจากหมี่ และการประกวดอาหารหวานที่ทำจากกล้วย

นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน ส่งเสริม ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

โดยหลังจากทำพิธีเปิด นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เยี่ยมชมและอุดหนุน ผู้ประกอบที่นำอาหารพื้นถิ่น มาจัดแสดงและจำหน่าย และเยี่ยมชนบูธสินค้า OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก 16 อำเภอ

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)