พช.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

💞 พช.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🗓 วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

🌟 นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม

🌟โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล มีประเด็นสำคัญดังนี้
– แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการหนี้ โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การติดตาม ตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– การวิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบหมายภารกิจ

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)