พช.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ 2566”

พช.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 24 พฤศจิกายน​ 2565 น. ณ โรงแรม​กรุงศรีริเวอร์​ อำเภอ​พระนครศรีอยุธยา​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 25 จังหวัด โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นางจิรวรรณ เพ็ญพาส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 25 จังหวัด ร่วมในงาน โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงปรารถนา (Passion) และความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับประเทศชาติ สร้างผาสุกให้กับสังคมไทย ซึ่งสิ่งสำคัญของการทำงาน นั่นคือ “คู่ชีวิต” ที่เป็นกำลังใจในการสนับสนุน ให้กำลังใจ ทำให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกสังกัด ทุกกรม กอง มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเหล่าบรรดา “คู่สมรส” ของข้าราชการมหาดไทยได้รวมตัวกันเป็น “สมาคมแม่บ้านมหาดไทย” อันถือเป็นความสวยงามของการเคารพสิทธิมนุษยชนที่พวกเราชาวมหาดไทยและภาคีเครือข่ายต้องภาคภูมิใจว่า กระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้ทุกเพศ ใช้ความรู้ความสามารถ ช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่ง “โชคดีว่ามีคู่สมรสที่เข้าใจและพร้อมที่จะสวมบทบาทในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” เป็นผู้นำการพัฒนาโดยไม่มีเงินเดือน ไม่มีเงินดาวน์ ทำงานเป็น “จิตอาสา” ดังพระราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ” จึงขอเชิญชวนให้พวกเราทุกคนทุกพื้นที่ลุกขึ้นมาเป็น “จิตอาสา” โดยเชิญคู่สมรสของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมเป็นจิตอาสาทั้งในนามของเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และแม่บ้านท้องถิ่น ซึ่งทุกคนเต็มใจที่จะเป็นจิตอาสาด้วยจิตสาธารณะที่ไม่หวังผลตอบแทน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กล่าวว่า พวกเราคนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งล้วนแต่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของแผ่นดินผู้ทรงเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย ยังผลทำให้ผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วของประเทศมีลักษณะใกล้เคียงกัน เรียกว่าเป็น “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้น้อมนำพระราชดำริต่าง ๆ ทั้งในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนขยายผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในปีงบประมาณ 2566

จากนั้น เป็นการเสวนาผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทั้ง 25 จังหวัด โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และผู้แทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ขึ้นนำเสนอผลงานในรูปแบบการเสวนา ซึ่งทุกจังหวัดล้วนแล้วแต่ได้น้อมนำพระราชดำริฯ ไปขับเคลื่อนขยายผล รวมทั้งนำนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในปีที่ผ่านมาไปดำเนินการจนเกิดผลเป็นรูปธรรม และแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนตามนโยบายทั้ง 4 ข้อในปีนี้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืน

ในการนี้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม พร้อมนำผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน

ในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม ดังนี้
1. นิทรรศการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวรรณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
2. นิทรรศการปลูกพืชปูกผัก ปลูกรักกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
3. นิทรรศการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)