📚📚พช.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2566📚📚

📚📚พช.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2566📚📚

📌วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2566 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ รักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ร่วมเป็นวิทยากร พัฒนาการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1 ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน ร่วมประชุมฯ

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักตรวจราชการ กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี พ.ศ. 2566 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฎิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี , สระบุรี , สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด , ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด

ในการนี้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมการประชุมในครั้งนี้

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
📝 ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)