📚พช.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อการสนับสนุนการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน📚

📚พช.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อการสนับสนุนการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน📚

📌วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับนางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารพร้อมด้วยคณะทำงาน ซึ่งลงพื้นที่ติดตามงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการสนับสนุนการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ให้ข้อมูลและเสนอการดำเนินงานของสำนักงานแก่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กิจกรรมสนับสนุนการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนภูมิภาค โดยกำหนดลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ศึกษารูปแบบการดำเนินงานตามภารกิจ
ของกรมการพัฒนาชุมขน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยต่อไป

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)