🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

📌วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คจพ.จ.)ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายทหาร) นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทั้ง 16 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุม

มีประเด็นการประชุมที่สำคัญดังนี้
1. ผลการดำเนินการบูรณาการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. การนำเสนอผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน วัด มูลนิธิ กลุ่ม องค์กร ผู้นำชุมชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านคณะทำงานฯ 5 มิติ ได้บูรณาการแก้ไขปัญหาแยกตามรายมิติเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นของหน่วยงานภาคีตามสภาพปัญหาของบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบในระบบ TPMAP แล้ว ในกิจกรรมต่าง ๆ จากการบูรณาการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีครัวเรือนเป้าหมายบุคคล/ครัวเรือนการขจัดความยากจนฯ จำนวน 3,599 ครัวเรือน จำนวน 8,576 คน ได้รับการช่วยเหลือและได้บันทึกลงในระบบ TPMAP Logbook จำนวน 3,599 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 แยกเป็นมิติดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565)
🏥​​มิติสุขภาพ​​​จำนวน​677​ครัวเรือน คิดเป็น 100%
​​🏠มิติความเป็นอยู่​​จำนวน​556​ครัวเรือน คิดเป็น 100%
📖​​มิติการศึกษา​​​จำนวน 557​ครัวเรือน คิดเป็น 100%
💵​​มิติรายได้​​​จำนวน 2,586​ครัวเรือน คิดเป็น 100%
🤝​​มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ​จำนวน 6​ครัวเรือน คิดเป็น 100%
​​💊มิติอื่น ๆ (ยาเสพติด ครอบครัว)​จำนวน 4​ครัวเรือน คิดเป็น 100%
(1 ครัวเรือน ตกเกณฑ์มากกว่า 1 มิติ)

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)