🌳🌳รองผู้ว่าฯ อยุธยา มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินทุนซื้อวัสดุประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน🤝🤝

🌳🌳รองผู้ว่าฯ อยุธยา มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินทุนซื้อวัสดุประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน🤝🤝

📌วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน 142 ราย และเงินทุนซื้อวัสดุประกอบอาชีพ จำนวน 9 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวัดใหญ่ชัยมงคล แก่อำเภอที่ตกเกณฑ์ TPMAP โดยมีพัฒนาการอำเภอเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP ที่ประสบปัญหาด้านรายได้และไม่มีความมั่นคงในการดำรงชีพในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความสามารถในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพ้นจากความยากจน

รัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งในปัจจุบันมีกลไกการทำงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)