🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 🧶🪡

🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 🧶🪡

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่นักวิชาการพัฒนาชุมชน และกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด เข้าร่วมฯ

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สื่อสารสร้างความเข้าใจข้อมูลและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อสร้างความสัมพันธ์/เชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ในการนี้นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดฯ และนักวิชาพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)