🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา รับมอบเงินบริจาคจากเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน🤝🤝

🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา รับมอบเงินบริจาคจากเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน🤝🤝

📌วันที่ 6 กรกฎาคม เวลา 11.00 น. ณ วัดใหญ่ชัยมงคล หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก พระครูสิริชัยมงคล (สำรอง ชยธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP ที่ประสบปัญหาด้านรายได้และไม่มีความมั่นคงในการดำรงชีพในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

รัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งในปัจจุบันมีกลไกการทำงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)