🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา ร่วมเดินหน้าโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านการศึกษา อำเภอบางไทร🤝🤝

🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา ร่วมเดินหน้าโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านการศึกษา อำเภอบางไทร🤝🤝

📌วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หมู่ที่1 หมู่ที่2 ตำบลบ้านกลึง และ หมู่ที่1 ตำบลบางยี่โท อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ทีมปฏิบัติและทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมให้คำแนะนำการช่วยเหลือด้านการศึกษา และมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค แก่ครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP ในมิติด้านการศึกษา (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP โดยแยกข้อมูลตาม 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 3,599 ครัวเรือน 8,576 คน จำแนกรายมิติ ดังนี้
– มิติด้านสุขภาพ จำนวน 677 ครัวเรือน 1,180 คน
– มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 556 ครัวเรือน 1,655 คน
– มิติด้านการศึกษา จำนวน 557 ครัวเรือน 1,448 คน
– มิติด้านรายได้ จำนวน 2,586 ครัวเรือน 4,406 คน
– มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 9 ครัวเรือน 11 คน

ในการนี้นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมติดตามเยี่ยมเยียน

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)