🌳🌳รองผู้ว่ากรุงเก่า เปิดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Road Show OTOP Ayutthaya ✨

🌳🌳รองผู้ว่ากรุงเก่า เปิดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Road Show OTOP Ayutthaya ✨

📌วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Road Show OTOP Ayutthaya โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมชาย สุวิบาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Road Show OTOP Ayutthaya มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาสัมพันธ์สินค้า การตลาด แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Road Show OTOP Ayutthaya เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งผลให้ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หลังจากต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมฯ จำนวน 60 บูธ ระยะเวลาการดำเนินงานฯ 5 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง จ.ระยอง

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Road Show OTOP Ayutthaya ครั้งนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ในการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพ ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน มีค่าเพิ่ม” รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากที่ผ่านมา ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ต้องพบกับวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Road Show OTOP Ayutthaya ในวันนี้ เป็นกิจกรรมสำคัญที่เติมเต็มให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัด ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และส่งเสริมเพิ่มช่องทางตลาด ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)