พช.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

พช.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชนและ แนวทางการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ะบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จำนวน 89 หน่วยนับ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ทีมพี่เลี้ยง) ทั้ง 16 อำเภอ โดยมีนางประทีป ตัณฑะตะนัย. ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และกลุ่มเป้าหมาย ร่วมการประชุม

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชน และชุมชน

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)