พช.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอนครหลวง

พช.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอนครหลวง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพของใช้อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอนครหลวง จำนวน 3 ราย ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายอนุพงศ์ นาจรัส พัฒนาการอำเภอนครหลวง​ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน ในการนี้ นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม พร้อมแนะนำการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ในการมอบถุงยังชีพของใช้อุปโภคบริโภค

การดำเนินงานศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในทุกระดับ และภาคีการพัฒนา นำข้อมูลในระบบ TPMAP ไปใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล/ครัวเรือน เพื่อจัดลำดับความสำคัญที่ต้องเร่งลงพื้นที่ (การเคาะประตูบ้าน – Knock Knock ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในมิติปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ทั้ง 5 มิติ จำนวน 3,537 ครัวเรือน 14,180 คน แบ่งออกได้ดังนี้
มิติสุขภาพ 657 ครัวเรือน
มิติความเป็นอยู่ 349 ครัวเรือน
มิติการศึกษา 511 ครัวเรือน
มิติรายได้ 2,420ครัวเรือน
มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ 6 ครัวเรือน

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)