🌳🌳ผู้ว่าฯ อยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เด็กที่ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี🤝🤝

🌳🌳ผู้ว่าฯ อยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เด็กที่ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี🤝🤝

📌วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.30 น. ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย
เวลา 11.00 น. ต.โคกม่วง และต.หนองน้ำส้ม อ.ภาชี
เวลา13.00น. ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ
เวลา 14.00น.ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก
เวลา 13. 00น. ต.ท่าตอ อ.มหาราช
เวลา 16.00น. ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เด็กที่ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภออุทัย ภาชี ท่าเรือ บ้านแพรก มหาราช และบางปะหัน โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นในปีเด็กสากล พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย โดยในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประกอบด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด 76 จังหวัด โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดสรรทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจน และด้อยโอกาส โดยการจัดสรรทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมจำนวนเงิน 24,000 บาท ให้แก่เด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจน และด้อยโอกาสในพื้นที่ 14 อำเภอ

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)