🌳🌳ผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันวิสาขบูชา ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 🌱🌱

🌳🌳ผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันวิสาขบูชา ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 🌱🌱

📍วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันวิสาขบูชา ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีพระราชวัชราภรณ์ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอวังน้อย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เครือข่ายผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทั้ง 16 อำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น อำเภอวังน้อย รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันปลูกต้นพยุง 150 ต้น และต้นยางนา 50 ต้น

เนื่องด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2532 กำหนดให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกป่าในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยวันวิสาขบูชาอยู่ในเดือนพฤษภาคมและเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูฝน จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการปลูกต้นไม้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันวิสาขบูชา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตามหลัก “บวร” ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ฟุ่มเฟือยกำลังทวีความรุนแรงขึ้น เกิดสภาวะโลกร้อน ทำให้สภาพอากาศและสมดุลทางธรรมชาติแปรปรวน ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา ต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับคืนมาดังเดิม

หลังจากนั้น นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ถั่วฝักยาวสีม่วง พันธุ์ “สิรินธร” เบอร์ 1 ให้แก่ผู้แทนอำเภอทั้ง 16 อำเภอเพื่อนำไปขยายผล การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ด้านหลังวัดชูจิตธรรมาราม

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)