🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา เร่งขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จัดประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ครั้งที่5/2565📚📚

🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา เร่งขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จัดประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ครั้งที่5/2565📚📚

📌วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่5/2565 เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทั้ง 16 อำเภอ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุม

ประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1.การจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
2. การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับไตรมาส 3
3. การบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางฐานข้อมูล การจัดทำแผนตำบล
4. การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด
5. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
6. การประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น
7. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (งบปกติ) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
8. แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
9. การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2565
10. โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
11. การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565
12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13. การติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14. การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการขับเคลื่อนวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน”
15. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
16. การดำเนินการขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
17. การจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18. กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (Road Show OTOP Ayutthaya)
19. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
20. คลิปวีดิโอเด่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (เปิดคลิปวีดิโอ)
21. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
22. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ไตรมาส 1-2)
23. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการและอัตรากรมการพัฒนาชุมชน
24. รายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับไตรมาสที่ 3
25. การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565
26. โครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.”
27. แนวทางการใช้รถส่วนกลาง

🦠ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)