🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meeting) 📚📚

🌳🌳พช.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meeting) 📚📚

📌 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน ศจพ.4) โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจการทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4 ) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถถ่ายทอดไปยังอำเภอได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ในการนี้นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางนิรดา สงวนคัมธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🦠ทั้งนี้ การจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)