พช.อยุธยา เร่งขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จัดประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ประจำเดือน มกราคม 2565

พช.อยุธยา เร่งขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จัดประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ประจำเดือน มกราคม 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทั้ง 16 อำเภอ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุม พร้อมนี้ก่อนวาระการประชุมท่านพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งเรื่องการบรรจุแต่งตั้งพัฒนากรใหม่จำนวน 4 ราย และแจ้งเรื่องย้ายข้าราชการเกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ราย

ประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
2.การเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1-2
3.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทประจำปี 2564
4.การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตำเเหน่งพัฒนาการจังหวัด)
5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
6.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ2564
7.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8.งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 ยอดจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 5,611,585 บาท
9.งานโอทอปไทยสู้ภัยโควิด-19 ยอดจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 5,367,920บาท
10.การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565
11.งานอาสาพัฒนาชุมชน จะจัดการประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12.โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน
13.การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
14.โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
15.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นอำเภอที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุด 772 ครั้ง
16.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
17.รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565
18.การดำเนินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565
19.การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
20.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
21.การคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565
22.รายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1-2
23.สวัสดิการออมทรัพย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)