พช.อยุธยา จัดประชุมการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ปี 2564 ภายใต้งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564

พช.อยุธยา จัดประชุมการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ปี 2564 ภายใต้งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ปี 2564 งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564 โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ หัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ พาร์ค และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุม

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ประจำปี 2564 เพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ
2. กำหนดวันที่เดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
3. ผังเส้นทางกิจกรรมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง โดยเริ่มต้น ณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สิ้นสุด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม รวมระยะทาง 1,470 เมตร
4. การจัดขบวนรณรงค์ ประกอบด้วย รูปแบบขบวนและหน่วยงานองค์กรในการเข้าร่วมขบวนเดินรณรงค์ และกิจกรรมประกอบการเดินรณรงค์
5. รูปแบบการแต่งกาย ได้กำหนดรูปแบบการแต่งกายชุดไทย ได้แก่การนุ่งผ้าซิ่น นุ่งโจงกระเบน หรือแต่งกายด้วยผ้าไทย
6. การมอบหมายภารกิจในการดำเนินงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ การประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)