พช.อยุธยา ร่วมประชุมการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พช.อยุธยา ร่วมประชุมการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ

โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน
2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แนวทางการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2565
พร้อมนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และการบูรณาการเชื่อมโยงในการร่วมมือการทำงาน ให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs )

ในการนี้ นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)