พช.อยุธยา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2564

พช.อยุธยา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติพบปะ และมอบนโยบายการดำเนินงานแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยมีนางพรทิพย์ ตั้งกีรติ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุม นางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ และอำเภอ พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1.การติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทสตรีตำบล จำนวน 5 ราย

2. การติดตาม/ทวงถามหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีเป้าหมายต่ำกว่า 5 %

3. แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 7,000,000 บาท เงินอุดหนุนจำนวน 2,000,000บาท งบบริหาร 2,923,040 บาท รวมการใช้จ่ายของกองทุนทั้งสิ้น 11,923,040 บาท

4. การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

5. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)