พช.อยุธยา ร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.อยุธยา ร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ มอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม

โดยมีประเด็นการนำเสนอ ดังนี้
1. ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
2. การขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมตามแผนงานของกรมการพัฒนาชุมชน
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญและกิจกรรมเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนในรอบ 7 ปี (พ.ศ 2557-2564) ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4. แนวทางการดำเนินกิจกรรมในภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. แผนการดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณ
6. อัตรากำลังและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
7. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)