พช.อยุธยา สนับสนุนติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอท่าเรือ

พช.อยุธยา สนับสนุนติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอท่าเรือ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางนิรดา สงวนคัมธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุน ติดตาม การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอท่าเรือ ณ แปลงของนางนภาภรณ์ ขุมจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ (งบเงินกู้)​​ โดยมีนายมรุต ภูมิมี​ พัฒนาการอำเภอท่าเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ และเจ้าของแปลงให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อให้จังหวัดได้นำเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 5 แปลง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 7 แปลง รวม 12 แปลง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 9 แปลงขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 2 แปลง รวม 11 แปลง

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)