พช.อยุธยา เสริมทัพงานพัฒนาชุมชน ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สู่ครอบครัวพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พช.อยุธยา เสริมทัพงานพัฒนาชุมชน ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สู่ครอบครัวพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาการในตำแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นำข้าราชการและพนักงานราชการเฉพาะกิจรายงานตัวต่อนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ณ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่น 118 จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.นางสาวนูรีน ดอเล๊าะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
2.นายเทพมรินทร์ แก้วเมฆ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3.นางสาวญัฐฐาภรณ์ แพทย์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4.นางภัทรวดี สมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
5.นางณฐมน ลอยชูศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
6.นางสาวชญาธร วิชญะโกมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวณัฐกมล หาเรื่อนพืชน์
2. นางสาวเปี่ยมพร ฉายศรี
3. นางสาวธนาภรณ์ โตประยูร
4. นายศิริชัย หอมชะมด
5. นางสาวนิรชา ฤกษ์ลักษณี

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)