พช.อยุธยา ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอบางปะอิน

พช.อยุธยา ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอบางปะอิน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางรุ่งนภา รักฉายา นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ รับผิดชอบอำเภอบางปะอิน ติดตามสนับสนุนแปลงตัวอย่างพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน (House hold Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน 1 แปลง คือ แปลงของนางสาวณัฐนี บานแย้ม หมู่ที่ 1 ตำบล วัดยม อำเภอบางปะอิน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ (งบปกติ)​ โดยมีนายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอบางปะอินและเจ้าของแปลงให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อให้จังหวัดได้นำเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เจ้าของแปลงมีความดีใจและมีความตั้งใจที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพราะเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้จริงในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่​มรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
📝 ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)