พช.อยุธยา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ครั้งที่ 4/2564

พช.อยุธยา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายเฉลิม อภิวาท รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ นางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ผู้เชี่ยวชาญ OTOP ด้านต่างๆ ผู้แทน บริษัทอินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 กลุ่ม

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับบริษัทอินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ยองค์ความรู้ (Knowedge – Based OTOP : KBO) ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. จัดทำเสนอแผนการดำเนินงานและแผนการลงพื้นที่ (การลงพื้นที่ 20 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2564)
2. ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2564
3. ประชุมพิจารณาร่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Design Sketch) ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ในวันที่ 20 มีนาคม 2564
4. ประชุมพิจารณาร่างรูปแบบบรรจุภัณฑ์และต้นแบบผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Zoom และ Line กลุ่มคณะกรรมการ KBO AY64
โดยในวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นดาวเด่น จำนวน 1 กลุ่ม จากจำนวนทั้งหมด 20 กลุ่ม เพื่อใช้ประกวด KBO ระดับประเทศ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจำนวน 20 กลุ่ม เพื่อทดสอบตลาด ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าอยุธยา City Park

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)