พช.อยุธยา ดำเนินการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พช.อยุธยา ดำเนินการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบึงพระราม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการคัดเลือกตำบลที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเฉลิม อภิวาท รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ ร่วมประชุม โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ จำนวน 23 ตำบล ๆ ละ 15 คน รวมทั้งสื้น 345 คน และมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 16 ตำบล ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกตำบลดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 ตำบล เพื่อส่งประกวดในระดับเขตตรวจราชการต่อไป

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างฯ ให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งได้ไปสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อสร้างการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีภูมิคุ้มกัน ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยผู้นำชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการชับเคลื่อนบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้กำหนดคติพจน์ (Motto) ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”

ทั้งนี้ การประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
🌳พระนครศรีอยุธยา🌳 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)