พช.อยุธยา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น ที่ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พิเศษ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว. หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน ร่วมประชุม ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ให้มีติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งความก้าวหน้าโครงการ “เราชนะ” ในด้านสังคมและความมั่นคง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดการคัดแยกขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง และรายงานความคืบหน้า โครงการ “จังหวัดสะอาด” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และการบริหารจัดการ สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ปัจจุบัน มียอดผู้ป่วยสะสม 294 ราย รักษาหายแล้ว 63 ราย (นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดในการเป็นต้นแบบที่ถูกต้องในการร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด หากพบผู้ติดเชื้อให้รายงานทันที สำหรับหน่วยงานที่มีการ Work From Home ขอให้กำหนดช่องทางการบริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานราชการ

ในการนี้ นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1-2) ประกอบด้วย
1. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
– งบโครงการยุทธศาสตร์จังหวัด จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแบบครบวงจร
– งบโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 2) โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge –
Based OTOP : KBO)
2. ด้านการส่งเสริมการตลาด
– งบโครงการยุทธศาสตร์จังหวัด จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด “เดิน กิน ชิมเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแบบครบวงจร
– งบโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ งาน OTOP CITY 2020
– งบอื่นๆ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับเครือข่าย OTOP) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ งาน“เมืองมรดก ยกระดับภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด สนุกกับ ช็อป ชิม ชิลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 27,775,960 บาท

รวมถึงนำเสนอรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ปี 2564 (ไตรมาส 1 – 2) เมื่อเทียบจากรายได้ในไตรมาสเดียวกัน ปี 2563 เพิ่มขึ้น 256,893,339 บาท

ในโอกาสนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเยี่ยมชมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่นำผลิตภัณฑ์ OTOP มาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)