พช.อยุธยา กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เร่งพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP สู่ภูมิภาคอาเซียน

พช.อยุธยา กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เร่งพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP สู่ภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบครบวงจร กิจกรรมหลัก : ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME) แบบครบวงจร กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ปี 2021 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอฯ ผู้บริหารศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชน กว่า 200​ คน ร่วมพิธี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ OTOP ให้มียอดจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างการสอดรับแนวทางนโยบายของภาครัฐ ภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 ให้เกิดผลสำเร็จ และบูรณาการในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อการเชื่อมต่อสู่ภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างช่องทางการค้าให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 และกระแสของโลกการค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของ e-commerce ที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2564

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การส่งเสริมการผลิตและการตลาด มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดงานในวันนี้จึงนับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
โดยในพิธีเปิดงานได้มีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งหญิง เปาวลี พรพิมล มาแสดงให้ผู้ร่วมงานได้รับชม

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)