พช.อยุธยา เพิ่มประสบการณ์ ผู้ประกอบการ OTOP จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

พช.อยุธยา เพิ่มประสบการณ์ ผู้ประกอบการ OTOP จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 6 เมษายน 2564 ณ ตลาดหัวปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ร่วมกับการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 40 คน

โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. รับฟังการบรรยายการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน
3. การปรับตัวการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ยุคการตลาดแบบ New Normal
4. กิจกรรมทำจานจากวัสดุธรรมชาติ
5. การทำอาหาร/ขนม จากวัสดุพื้นถิ่น

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)